Algemene Voorwaarden

Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op al het verhuurde door Fonchique.be, hierna te noemen “verhuurder”, gevestigd te Antwerpen (BTW BE0521.940.964), en de klant, vervolgens “huurder “. Deze worden door de huurder aanvaard door bevestiging van het aanbod.

Afwijkende, tegenstrijdige of aanvullende regelingen van de huurders zijn niet van toepassing. Ze worden pas onderdeel van het contract als de verhuurder uitdrukkelijk schriftelijk instemt met de geldigheid ervan. Individuele afspraken tussen verhuurder en huurder hebben altijd voorrang. Huurders kunnen volwassenen, natuurlijke personen of rechtspersonen zijn. De Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op zowel consumenten als bedrijven.    

Duur van de verhuur.

Verhuur tijd van een telefoon van “Fonchique” is één (1) werkdag (maximaal 8 uur, inclusief vervoer tijd).

Transport en levering.

De telefoon van Fonchique wordt op de dag van het evenement door een koerier afgeleverd en door hem teruggenomen aan het einde van het evenement.

Bezorging en afhaling van de telefoon dient op hetzelfde adres te gebeuren.

Transportkosten van de bezorging zijn afhankelijk van het adres van het evenement en kunnen in de offerte worden berekend.

Gehuurde goederen.

De gehuurde goederen worden geleverd in goede staat. De huurder kan om een tegensprekelijke telling en/of onderzoek verzoeken van de gehuurde goederen ten laatste op het ogenblik van afhaling of levering. Eventuele gebreken dienen op dat moment schriftelijk opgesteld. In ieder geval dienen schadegevallen gemeld te worden aan de verhuurder vóór de start van het feest. Elk later of niet-schriftelijk bezwaar wordt niet in overweging genomen.

Aansprakelijkheid.

De huurder erkent in kennis te zijn gesteld van  het gebruik van de gehuurde goederen. De verhuurder kan in geen geval aansprakelijk zijn voor ongevallen veroorzaakt aan de huurder of aan derden zowel aan personen, dieren of goederen noch voor schade veroorzaakt tijdens de huurperiode, zelfs niet in geval van verborgen verbreken aan de goederen.

De gehuurde telefoon dient gedurende de gehele huurperiode op hetzelfde adres te blijven.

De huurder verbindt zich ertoe de verhuurde telefoon te beschermen tegen hevige wind, regen, storm, hagel en andere weersomstandigheden die het goed zou kunnen beschadigen. De huurder zal alles in het werk stellen om de goederen in dezelfde staat terug te bezorgen aan de verhuurder. De huurder is aansprakelijk voor alle schade veroorzaakt aan de goederen. Alle gehuurde goederen die beschadigd zijn, ongeacht de oorzaak hiervan, met inbegrip van diefstal, brand of andere gebeurtenis, zullen aangerekend worden aan de volgende waarde:

 

** Schade aan telefoons leidend tot totaal verlies van de telefoon:

– Telefoon “Venice”: 1000 €

– Telefoons “White Lily”, “Vogue”, “Manhattan”, “New York”: 500 €

– Telefoons “Mokka”, “Malachite” & “Blush”: €300

 

** Schade aan de telefoons die gerepareerd kunnen worden:

– Afhankelijk van de schade wordt de schadevergoeding berekend ter hoogte van de reparatiekosten tot maximaal de totale storing

– Schade/verlies elektronica: €500

Betaling.

Voor zover niet anders is bepaald in de overeenkomst of aanvullende voorwaarden, dienen de door de huurder verschuldigde bedragen te worden voldaan binnen 7 dagen na factuurdatum en vóór de datum van het evenement. Als uitzondering voor “last-minute” bestellingen en met instemming van de verhuurder, kan een betalingsbewijs per mail worden gestuurd. De facturen dienen per overschrijving betaald te worden. Bij gebreke aan ontvangst van de volledige betaling, kan de verhuurder weigeren de gehuurde goederen te leveren. Na de termijn van 7 dagen, indien het volledige bedrag van de huur niet is ontvangen, heeft de verhuurder het recht om de orderbevestiging eenzijdig te annuleren.

Eigendom.

De verhuurder behoudt te allen tijde het eigendomsrecht van de telefoons van Fonchique. De gehuurde materialen kunnen geen voorwerp uitmaken van enig beslag door de huurder of derden. De verhuurder kan en mag te allen tijde zijn Algemene Voorwaarden aanpassen. Aan druk-, zetfouten en verschrijvingen kunnen geen rechten worden ontleend.

Tarieven.

Alle vermelde tarieven in elke communicatie en platform zijn uitgedrukt in Euro, per stuk met 21% btw, exclusief transport. Eventuele bijbehorende afbeeldingen zijn louter illustratief bedoeld en kunnen artikelen bevatten die niet inbegrepen zijn in de huurprijs. Dit om de mogelijkheden van ons artikel uit te beelden met dien verstande dat afwijkingen niet tot de aansprakelijkheid van de verhuurder kan leiden. Voorbeelden van dergelijke kunnen zijn, maar niet beperkt tot: afwijkende kleuren, afwijkend design, lichtinval van de foto, alternatieve verbruiksmaterialen, enzo.

Publiciteit.

De verhuurder heeft het recht om gebruik te maken van de referenties van de huurder zoals foto’s, video’s en teksten van de evenementen voor eigen marketingdoeleinden zowel beschrijvend als visueel. De verhuurder zal hierbij de vermelding maken van de fotograaf/videograaf en/of professioneel planningsbureau.

Annulering door de klant.

In geval van annulering verbindt de huurder zich ertoe volgende forfaitaire schadevergoedingen te betalen:

* tot 12 weken voor het event – 50% van het huurbedrag, m.u.v. de transportkosten

* tot  6 weken voor het event – 70% van het huurbedrag, m.u.v. de transportkosten

* tot 4 weken voor het event – 80% van het huurbedrag, m.u.v. de transportkosten

* tot 2 weken voor het event – 90% van het huurbedrag, m.u.v. de transportkosten

* minder dan 2 weken voor het event – 100% van het huurbedrag, m.u.v. de transportkosten

Annulering door de verhuurder.

Fonchique.be verhuurt elektronische componenten. Ondanks intensieve zorg en onderhoud kunnen deze onverhoopt toch defect raken en uitvallen. De verhuurder behoudt zich daarom een ​​buitengewoon recht van opzegging voor in geval van storing van een belangrijk hoofdonderdeel of een of meerdere subonderdelen van het telefoonapparaat. Bij het uitvallen van één of meerdere onderdelen van het telefoonapparaat zal de verhuurder proberen de defecte onderdelen zo snel mogelijk om te wisselen en te vervangen. Als dit niet mogelijk is, kan de verhuurder de huurder een andere telefoonmodel aanbieden, mits op voorraad, of kan de verhuurder uitgaan van “overmacht” en moet de verhuurder zich terugtrekken uit het huurcontract (buitengewoon recht van opzegging). Dit geldt ook tot direct voor de opgegeven datum voor oplevering aan de huurder en tijdens de verhuur. In dit geval betaalt de verhuurder de huurder het volledige huurbedrag terug. Verdere schadeclaims bestaan ​​niet.

Bevoegde rechtbank en toepasselijk recht:

Alle geschillen van welke aard dan ook, met inbegrip van geschillen met betrekking tot de toepassing en interpretatie van deze algemene voorwaarden, de overeenkomst of enig ander bindend document dat wordt overeengekomen tussen verhuurder en huurder, behoren tot de exclusieve bevoegdheid van de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Antwerpen, Antwerpen afdeling.